Mannauður

Markmið Birtu er að ráða, efla og halda hæfu og traustu starfsfólki sem býr yfir yfirburða þekkingu og reynslu og vinnur saman að því að leita ávallt bestu lausna fyrir sjóðfélaga.

Hæfni og ánægja starfsmanna er forsenda árangurs

Ánægja og vellíðan starfsfólks okkar er undirstaða þeirrar góðu þjónustu sem við viljum að sjóðfélagar og aðrir upplifi í samskiptum sínum við sjóðinn.

Við búum yfir einstökum mannauði, hæfu og reynslumiklu fólki sem leggur sig allt fram í sínum störfum og er samvinna mikilvæg innan og á milli allra deilda sjóðsins. Sjóðurinn leggur áherslu á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, fræðslu, þjálfun og jákvæðan starfsanda.

Upplýsingagjöf til starfsmanna skiptir miklu máli og eru starfsmannafundir haldnir reglulega til upplýsinga og samtals. Uppbyggjandi og fræðandi fyrirlestrar eru reglulega í boði fyrir starfsfólk. Ánægjukannanir eru framkvæmdar reglulega meðal starfsfólks og niðurstöður þeirra rýndar og ræddar. Leitað er leiða til úrbóta ef upp á vantar.

Starfsmannafélag Birtu stuðlar að fjölbreyttu og öflugu félagslífi og skipuleggur viðburði fyrir starfsfólk, sem dæmi má nefna árshátíð, jólahlaðborð, óvissuferðir, gönguferðir, spilakvöld og keilukvöld. Öllum starfsmönnum býðst aðild að starfsmannafélagi Birtu.

Lista yfir starfsfólk Birtu má finna á vef sjóðsins.

Starfsfólk Birtu lífeyrissjóðs er fjölbreyttur hópur

28
FJÖLDI STARFSFÓLKS MANNS
48
MEÐALALDUR STARFSFÓLKS ÁR
10,3
MEÐALSTARFSALDUR ÁR

Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta

Birta leggur áherslu á að ráða til starfa hæft starfsfólk og allar ráðningar byggja á hæfni, menntun og starfsreynslu. Starfsmannavelta á árinu 2021 var 7,1%. Tveir starfsmenn létu af störfum á árinu, nýráðning var ein en enginn starfsmaður fór í fæðingarorlof á árinu.

Jafnrétti er okkur mikilvægt

Birta var fyrst lífeyrissjóða til að öðlast jafnlaunavottun

Birta lífeyrissjóður leggur mikla áherslu á jafnrétti kynjanna og hlaut jafnlaunavottun í júní 2019 á grundvelli jafnlaunastaðalsins ÍST 85. Staðallinn er stjórnunarstaðall fyrir jafnlaunakerfi sem tryggir fagleg vinnubrögð sem fyrirbyggja beina og óbeina mismunun vegna kyns. Sjóðurinn tók í notkun líkan sem greinir áhrif hverrar einstakrar launaákvörðunar á kynbundinn launamun. Jafnlaunavottunin staðfestir að þau sjónarmið sem Birta leggur til grundvallar við ákvörðun launa og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar á grundvelli líkansins uppfylla ákvæði laga nr. 56/2017 um jafnlaunavottun og að starfsfólki sjóðsins sé ekki mismunað á grundvelli kyns þess.

Ekki hefur komið upp mismunun á grundvelli kyns hjá sjóðnum. Leitað er eftir óútskýrðum kynbundnum launamun frá mánuði til mánaðar. Stjórnendur sjóðsins vinna eftir fyrirfram ákveðnu verklagi jafnlaunavottunar.

5-1.png

Samstilltur hópur starfsfólks

Góð samskipti og virðing á vinnustöðum skipta miklu máli.

Við hjá Birtu leggjum ríka áherslu á vellíðan starfsfólks á vinnustað og hnökralaus og góð samskipti milli starfsmanna. Við bjóðum reglulega upp á fræðslu tengda samskiptum og vellíðan á vinnustað. Í septembermánuði 2021 hélt sjóðurinn vinnudag undir leiðsögn þjálfara, þar sem allir starfsmenn tóku þátt í gerð samskiptasáttmála. Þar varð til leiðarljós Birtu í samskiptum. Fundurinn var afar árangursríkur þar sem allir starfsmenn lögðu sitt lóð á vogarskálarnar við að gera góða vinnustaðamenningu enn betri.

Sjá dæmi um leiðarljós.

Sattmali

Fræðsla og starfsþróun

Vellíðan á vinnustað er í hávegum höfð og hlúð vel að starfsmönnum

Fræðsla, endurmenntun og reglubundin þjálfun er hluti af daglegum störfum starfsmanna. Skipulögð þjálfun og fræðsla fer fram hjá sjóðnum allt árið. Við stöndum fyrir reglulegum fyrirlestrum með það að markmiði að byggja upp þekkingu og færni starfsmanna okkar í samræmi við stefnu okkar og gildi. Fræðslustarf sjóðsins skiptist annars vegar í sérhæfða endurmenntun og hins vegar í almenna fræðslu.

Fræðslustundir námu 1261 klukkustund árið 2021 og jafngildir það því að allir starfsmenn sjóðsins hafi að meðaltali hlotið 45 klukkustunda þjálfun á árinu. Um 52% af fræðslustundum ársins eru vegna endurmenntunar, starfs- og síþjálfunar sem starfsmenn þurfa á að halda til að viðhalda réttindum og hæfni til að sinna störfum sínum. Um er að ræða starfsmenn sem eru að viðhalda réttindum í löggiltri endurskoðun, sem viðurkenndir bókarar og styrkja þekkingargrunn til eigna- og áhættustýringar. Starfsmenn annarra sviða og deilda sækja einnig námskeið og fræðslufundi ásamt því að eiga kost á að stunda háskólanám samhliða starfi sínu.

Árlegt starfsmannasamtal er hluti af starfsþróun hvers starfsmanns. Samtalið gefur starfsmanni og stjórnanda færi á að ræða verkefni, líðan, vinnuaðstöðu, það sem betur má fara og aðgerðir til úrbóta. Starfsmannasamtalið er jafnframt tæki starfsmanns til að hafa áhrif á eigið starf, hæfni, starfsþróun og fræðslu. Áhersla á samvinnu og góð samskipti starfsmanna og stjórnenda er mikil og hafa starfsmenn ávallt tækifæri til að ræða við stjórnendur utan hefðbundinna starfsmannasamtala.

Heilsa og starfsumhverfi

Starfsfólk sjóðsins er mikilvæg auðlind

Við leitumst við að auka heilbrigði starfsmanna okkar með því að skapa gott vinnuumhverfi og hvetjum til alhliða heilsueflingar ásamt því að veita fræðslu um þá þætti er stuðla að góðri heilsu. Við stuðlum að heilbrigðum lífsstíl og erum heilsueflandi lífeyrissjóður. Við hvetjum starfsfólk til þátttöku í athöfnum sem auka heilsu og vellíðan bæði innan sem utan vinnustaðar og bjóðum upp á hollt og næringarríkt fæði í mötuneyti sjóðsins.

Við leggjum áherslu á að efla vitund starfsmanna um mikilvægi þess að lifa heilbrigðu lífi og sýnum með þeim hætti fram á að sjóðnum er annt um heilsu og öryggi starfsmanna sinna. Markmið okkar er að stuðla að aukinni andlegri og líkamlegri vellíðan starfsfólks, að búa starfsmönnum gott vinnuumhverfi og að mæta andlegum, félagslegum og líkamlegum þörfum starfsmanna okkar á vinnustaðnum.

Iðjuþjálfi fer reglulega yfir starfsstöðvar starfsmanna og leiðbeinir þeim hvað varðar stillingar á stólum, borðum og öðrum þeim búnaði sem starfsmenn þurfa á að halda við störf sín. Niðurstöður sérfræðingsins eru svo notaðar til að bæta úr þar sem þörf er á.

Starfsfólk hefur ekki þurft að vera frá vinnu vegna slysa á vinnustað eða vegna atvinnutengdra sjúkdóma.

Sjóðnum er umhugað um að vinnuaðstaða starfsmanna sé fullnægjandi svo ekki skapist hætta á því að þeir þrói með sér starfstengda sjúkdóma. Einnig eru starfsmenn upplýstir um stöðu og beitingu líkamans við vinnu til að lágmarka líkur á því að þeir þrói með sér starfstengda sjúkdóma. Hugað er að andlegri líðan starfsfólks með sveigjanleika, fræðslu og óheftu aðgengi að stjórnendum ef starfsmaður kýs að bera málefni sem upp koma undir þá.

Við erum heilsueflandi og hvetjum starfsfólk okkar til hreyfingar og heilbrigðs lífernis
  • Við bjóðum upp á árlegar heilsufarsskoðanir starfsmanna ásamt inflúensubólusetningu.
  • Iðjuþjálfi yfirfer vinnustöðvar starfsmanna reglulega og kemur með tillögur að úrbótum.
  • Við tökum þátt í heilsutengdum málefnum eins og bleikum föstudegi í anda Bleiku slaufunnar, hjólað í vinnuna og skipuleggjum heilsueflandi viðburði sem starfsfólk á kost á að taka þátt í.
  • Við bjóðum reglulega upp á fyrirlestra tengda andlegri og líkamlegri heilsu.
  • Við bjóðum öllum starfsmönnum okkar upp á styrk til að stunda heilsurækt.
  • Líkamsræktaraðstaða er til staðar á starfsstöð sjóðsins.
  • Við hlúum að vinnuverndarmálum í því skyni að draga úr atvinnutengdum sjúkdómum og slysum.

Starfsfólk Birtu gekk Fimmvörðuháls

Starfsfólk Birtu fór í afar skemmtilega göngu í byrjun sumars

Fimmvorduhals

Þann 11. júní 2021 gekk stór hluti starfsfólks Birtu ásamt mökum yfir Fimmvörðuháls. Lagt var upp frá Skógum snemma morguns og gengið áleiðis yfir hálsinn. Færið var frekar þungt á köflum en það var alsæll, en örlítið þreyttur hópur sem kom niður í Þórsmörk í lok dags, eftir um 10 klukkustunda göngu. Sá hluti starfsfólks sem ekki fór í gönguna skoðaði áhugaverða staði í Vík í Mýrdal og sameinaðist hópurinn svo að lokinni göngunni.

Á Workplace, samskiptasíðu starfsmanna, deildi starfsfólk myndum af ferðalaginu, fróðleik um áfangastaðina og upplýsingum um skemmtilegar uppákomur á leiðinni.

fimmvorduhals1