Hagsmunagæsla

Stjórn og starfsfólk Birtu horfir fyrst og fremst til hagsmuna sjóðfélaga, þeirra sem greiða til sjóðsins og eiga réttindi í honum. Sjóðurinn gætir hagsmuna sinna með samráði við skilgreinda hagaðila, þá sem eiga hagsmuna að gæta gagnvart sjóðnum að mati Birtu.

Haghafar og verklag við hagsmunagæslu

Áherslur Birtu gagnvart einstökum haghöfum eru að framfylgja stefnu stjórnar með gildi Birtu að leiðarljósi til þess að ná settum markmiðum sjóðsins

Hagsmunagæsla

Fimm hópar eru skilgreindir sem mikilvægir haghafar Birtu: sjóðfélagar, aðildarfélög launamanna og atvinnurekenda, starfsfólk, stjórnvöld og mótaðilar í viðskiptum (birgjar).

Sjóðfélagar

Birta leggur áherslu á að veita sjóðfélögum frábæra þjónustu með fagmennsku, ábyrgð og heiðarleika að leiðarljósi. Viðhorf sjóðfélaga eru könnuð, ímynd sjóðsins metin og mikil áhersla lögð á þægilegt viðmót starfsfólks. Sjóðfélagar eru upplýstir um stöðu sjóðsins og réttindi þeirra eins og frekast er kostur. Sjóðurinn heldur úti vefsíðu þar sem sjóðfélagar geta nálgast upplýsingar um sjóðinn, stöðu sína hjá sjóðnum og fyllt út rafrænar umsóknir. Fjölgað hefur bæði í hópi virkra sjóðfélaga og í hópi lífeyrisþega síðustu ár.

Aðildarfélög launamanna og atvinnurekenda

Birta leggur áherslu á greið samskipti við aðildarfélög með því að veita góða þjónustu og miðla skýrum og gagnsæjum upplýsingum. Atvinnurekendur annars vegar og launamenn hins vegar skipa fulltrúaráð. Þau fá upplýsingar um starfsemi og rekstur sjóðsins. Á fulltrúaráðsfundum gefst færi á að fræðast frekar um gang mála og skiptast á skoðunum. Einnig veitir sjóðurinn launagreiðendum þjónustu varðandi skil á iðgjöldum til sjóðsins og félagsgjöldum til aðildarfélaga sjóðsins.

Starfsfólk

Markmið Birtu er að ráða, efla og halda hæfu og traustu starfsfólki sem býr yfir góðri þekkingu eða reynslu sem nýtist í starfi. Mikið er lagt upp úr liprum samskiptum á vinnustað og að starfsmannabragur sé góður í hvívetna. Starfsánægja er mæld og metin. Oft er boðað til fræðslufunda fyrir starfsmenn um margvísleg málefni og viðburða af ýmsu tagi sem styrkja fólk í starfi og treysta samheldni hópsins.

Árlega er gerð vinnustaðagreining til að fá fram skoðanir starfsfólks á fjölmörgum þáttum starfseminnar. Allt starfsfólk sjóðsins svarar könnuninni óháð stéttarfélagsaðild. Niðurstöður vinnustaðagreiningar eru kynntar fyrir starfsfólki og reynt að bæta úr þeim þáttum sem mögulegt er.

Til staðar eru mannauðsstefna sem og samskipta- og siðareglur starfsfólks hjá sjóðnum. Sjóðurinn hefur jafnlaunavottun.

Stjórnvöld

Birta starfar samkvæmt samþykktum ársfundar sem fjármálaráðuneytið síðan staðfestir í samræmi við lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Sjóðurinn lýtur eftirliti Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands (SÍ) og starfsemi hans er starfsleyfisskyld.

Sjóðurinn fylgir þeim lögum, reglum og leiðbeinandi tilmælum sem um starfsemi hans gilda.

Mótaðilar í viðskiptum

Birta fylgir eigendastefnu sem kveður á um hvernig sjóðurinn gætir hagsmuna sinna gagnvart mótaðilum og eru til leiðbeiningar um kröfur sem sjóðurinn gerir til góðra stjórnarhátta og umhverfislegra og félagslegra þátta í fyrirtækjum sem hann fjárfestir í. Starfsmenn Birtu mæta á innlenda hluthafafundi í umboði sjóðsins og birta sjóðfélögum upplýsingar um framkvæmd eigendastefnunnar á heimasíðu Birtu. Þar gefst sjóðfélögum tækifæri til að fylgjast með því hvernig sjóðurinn gætir hagsmuna sjóðsins gagnvart mótaðilum í viðskiptum.

Birta lífeyrissjóður gæti hagsmuna á marga vegu, allt eftir eðli viðfangsefnis og umfangi

Hagsmunamat Birtu, auðkenning og skilgreining haghafa byggist á lögum, stjórnvaldsfyrirmælum, innri reglum og samþykktum Birtu sem skilgreina haghafa að miklu leyti. Að gæta hagsmuna sjóðfélaga fyrst og fremst er til að mynda áréttað í gr. 5.7.1 í samþykktum þar sem segir að stjórn og starfsfólk geri ekki ráðstafanir sem bersýnilega séu til þess fallnar að „afla ákveðnum sjóðfélögum, fyrirtækjum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna, umfram aðra eða á kostnað sjóðsins.“

Sjóðurinn gætir þess að sinna umboðsskyldu sinni vel en hún felur m.a. í sér að sjóðurinn starfi í þágu sjóðfélaga með aðgát, kunnáttu og af kostgæfni.

Fulltrúaráð starfa á grundvelli ákvæða í samþykktum og þá lýtur sjóðurinn samkvæmt lögum eftirliti sem myndar ákveðinn grunn að hagsmunamati og skilgreiningu haghafa.

Birta lífeyrissjóður er fagfjárfestir sem fjárfestir í öllum helstu eignaflokkum og hefur því hagsmuna að gæta víða í samfélaginu.

Umtalsverð samskipti eru við hagaðila en sjóðurinn vinnur stöðugt að því að auka og bæta upplýsingamiðlun sína. Liður í því er að birta ársskýrslu samkvæmt GRI (Global Reporting Initiative) og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

Samþætt upplýsingagjöf (e. Integrated reporting)

Til að efla tengsl við hagaðila með greinargóðum upplýsingum

Samþættri upplýsingagjöf er ætlað að skapa heilstæða og skilvirka nálgun á upplýsingagjöf sjóðsins. Markmið hennar er að gera hagaðilum grein fyrir því hvernig Birta skapar verðmæti til lengri tíma. Birta telur skipta miklu máli að koma skýrum upplýsingum á framfæri við hagaðila svo þeir viti hvað sjóðurinn stendur fyrir. Framkvæmdastjóri sjóðsins ber ábyrgð á samþættri upplýsingagjöf til hagaðila.

Samþætt upplýsingagjöf Birtu felur meðal annars í sér:

Ársreikningur

  • Árangursmat
  • Horfur

Ársskýrsla

Heimasíðan, birta.is

Listi yfir aðildarfélög Birtu
Sjóðfélagar á grundvelli kjarasamninga
Aðildarfélög Rafiðnaðarsambands Íslands (RSÍ)
AFL Starfsgreinafélag
Byggiðn - Félag byggingarmanna
Félag iðn- og tæknigreina
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Félag skipstjórnarmanna
Félag vélstjóra og málmtæknimanna
Iðnsveinafélag Skagafjarðar, Sauðárkróki
Matvæla- og veitingafélag Íslands
Samband stjórnendafélaga
Stéttarfélag Vesturlands, iðnaðarmannadeild
Veggfóðrarafélag Reykjavíkur
Þingiðn
Aðildarfyrirtæki sjóðsins
Samtök atvinnulífsins
Aðildarfyrirtæki sjóðsins eru fyrirtæki og einstaklingar sem áttu skylduaðild að Samvinnulífeyrissjóðnum samkvæmt lögum, samþykktum og kjarasamningum við stofnun Samtaka atvinnulífsins (SA) þann 15. september 1999, en SA yfirtók alla kjarasamninga Vinnumálasambandsins (VMS) og Vinnuveitendasambands Íslands (VSÍ) við samruna VSÍ og VMS með stofnun SA, sbr. ályktun stofnfundar SA um afstöðu til lífeyrissjóðsmála.