GRI

Ársskýrsla Birtu er nú gefin út í þriðja sinn samkvæmt GRI, alþjóðlegum grunnstöðlum um skýrslugjöf.

ÁRSSKÝRSLA Í SAMRÆMI VIÐ GRI

Þessi ársskýrsla gildir fyrir almanaksárið 2021 og nær yfir alla starfsemi Birtu lífeyrissjóðs en skýrslan mun verða gefin út árlega.

Með því að birta ársskýrslu samkvæmt þeim viðmiðum er sjóðurinn að gefa dýpri mynd af starfseminni og áhrifum sjóðsins á samfélagið. Í GRI efnisyfirliti má sjá helstu markmið og mælikvarða flokkuð með tilvísun í GRI mælikvarða.

Ársskýrslan er eingöngu á rafrænu formi, en hægt er að prenta út einstaka hluta hennar eða skýrsluna í heild.

Ábyrgðarmaður: Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri.

Uppfyllt
Hálfuppfyllt
Ekki uppfyllt
Á ekki við
SDG*
102-1
Nafn skipulagsheildarinnar
102-2
Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta
102-3
Staðsetning höfuðstöðva
102-4
Staðsetning rekstrar
102-5
Eignarhald og félagaform
102-6
Markaðir í þjónustu
102-7
Stærð skipulagsheildarinnar
102-8
Upplýsingar um starfsmenn og aðra starfskrafta
102-9
Aðfangakeðja
102-10
Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar
102-11
Varúðarregla eða ­‐nálgun
102-12
Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis
102-13
Aðild að samtökum
102-14
Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka
102-15
Helstu áhrif, áhætta og tækifæri
102-16
Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið
102-17
Ferli fyrir ráðleggingar og mál tengd siðferði
102-18
Stjórnskipulag
102-19
Framsal valds
102-20
Ábyrgð á framkvæmdastjórnarstigi á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum málefnum
102-21
Ráðgefandi hagsmunaaðilar fyrir efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg málefni
102-22
Samsetning æðstu stjórnar og nefnda hennar
102-23
Formaður æðstu stjórnar
102-24
Tilnefning og val á æðstu stjórn
102-25
Hagsmunaárekstrar
102-26
Hlutverk æðstu stjórnar við framsetningu tilgangs, gilda og stefna
102-27
Sameiginleg þekking æðstu stjórnar
102-28
Mat á frammistöðu æðstu stjórnar
102-29
Auðkenning og stjórnun á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum áhrifum
102-30
Markvirkni áhættustjórnunarferla
102-31
Efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg rýni á efnistökum
102-32
Hlutverk æðstu stjórnar við skýrslugjöf um sjálfbærni
102-33
Upplýsingagjöf um mikilvæg málefni
102-34
Eðli og heildarfjöldi mikilvægra málefna
102-35
Stefnur um þóknun
102-36
Ferli til að ákvarða þóknun
102-37
Þátttaka hagsmunaðila í ákvörðunum um þóknanir
102-38
Árlegt heildarhlutfall launagreiðslna
102-39
Prósentuhækkun á árlegu heildarhlutfalli launagreiðslna
102-40
Listi yfir hópa hagsmunaaðila
102-41
Sameiginlegir kjarasamningar
102-42
Auðkenning og val á hagsmunaaðilum
102-43
Verklag við virkjun hagsmunaaðila
102-44
Helstu efnistök og málefni
102-45
Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum
102-46
Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka
102-47
Listi yfir viðfangsefni
102-48
Ítrekun upplýsinga
102-49
Breytingar á skýrslugjöf
102-50
Tímabil skýrslugjafar
102-51
Dagsetning nýjustu skýrslu
102-52
Tíðni skýrslugjafar
102-53
Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna
102-54
Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðla
102-55
GRI efnisvísir
102-56
Ytri trygging
103-1
Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess
103-2
Stjórnunarnálgunin og þættir hennar
103-3
Mat á stjórnunarnálguninni
201-1
Beint efnahagslegt virði sem er skapað og dreift
201-2
Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri sökum loftslagsbreytinga
201-3
Skilgreint fyrirkomulag skuldbindinga um bætur og annað fyrirkomulag eftirlauna
201-4
Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum
202-1
Hlutföll almennnra byrjunarlauna eftir kyni samanborið við staðbundin lágmarkslaun
202-2
Hlutfall æðstu stjórnenda sem eru ráðnir úr nærsamfélaginu
203-1
Innviðafjárfestingar og þjónusta sem stutt er við
203-2
Veruleg óbein efnahagsleg áhrif
204-1
Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu
205-1
Mat á rekstri vegna áhættu sem tengist spillingu
205-2
Samskipti og þjálfun um stefnur og verklagsreglur gegn spillingu
205-3
Staðfest atvik um spillingu og aðgerðir er gripið var til
206-1
Lagalegar aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun, hringamyndun og einokunaraðferðum
301-1
Efni sem notuð eru eftir þyngd eða rúmmáli
301-2
Endurunnið hráefni sem notað er
301-3
Endurvinnanlegar vörur og efni notað í umbúðir þeirra
302-1
Orkunotkun innan skipulagsheildarinnar
302-2
Orkunotkun utan skipulagsheildarinnar
302-3
Orkukræfni
302-4
Minnkun á orkunotkun
302-5
Minnkun á orkuþörf vöru og þjónustu
303-1
Vatnstaka eftir vatnsbólum
303-2
Veruleg áhrif á vatnsból vegna vatnstöku
303-3
Vatn endurunnið og endurnýtt
304-1
Rekstrarstaðir í eigu, leigðir, stjórnað á, eða við skilgreind verndarsvæði auk annarra svæða með mikinn líffræðilegan fjölbreytileika
304-2
Veruleg áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika af starfsemi, vöru og þjónustu
304-3
Varin eða endurheimt búsvæði
304-4
Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í innlendum verndarflokki á áhrifasvæði rekstrar
305-1
Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 1)
305-2
Óbein orkulosun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 2)
305-3
Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 3)
305-4
Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
305-5
Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
305-6
Losun ósoneyðandi efna
305-7
Losun köfnunarefnisoxíðs (NOX), brennisteinsoxíðs (SOX) og önnur veruleg losun lofttegunda
306-1
Losun vatns eftir gæðum og áfangastað
306-2
Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð
306-3
Verulegur leki
306-4
Flutningur á hættulegum úrgangi
306-5
Vatnshlot sem verða fyrir áhrifum af losun vatns og/eða afrennsli
307-1
Ekki farið að umhverfislögum og reglum
308-1
Nýir birgjar sem voru skimaðir með því að notast við umhverfisviðmið
308-2
Neikvæð umhverfisáhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til
401-1
Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta
401-2
Fríðindi fyrir starfsfólk í fullu starfi en ekki fyrir starfsfólk í hluta eða tímabundnu starfi
401-3
Foreldraorlof
402-1
Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar verða á rekstri
403-1
Fyrirsvar í formlegum og sameiginlegum heilsu- og öryggisnefndum stjórnenda og starfskrafta
403-2
Tegundir og tíðni meiðsla, atvinnusjúkdómar, fjarverudagar og fjöldi vinnutengdra dauðsfalla
403-3
Starfsfólk með háa tíðni eða í mikilli hættu á að þróa með sér starfstengda sjúkdóma
403-4
Efnistök er varða heilsu- og öryggismál sem fjallað er um í formlegum samningum við stéttarfélög
404-1
Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann
404-2
Áætlanir um símenntun starfsmanna og stuðningur við breytingar
404-3
Hlutfall starfsmanna sem fær reglulega rýni á frammistöðu og starfsþróun
405-1
Fjölbreytileiki stjórnar og starfsmanna
405-2
Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla
406-1
Atvik um mismunun og framkvæmdar úrbætur
407-1
Rekstur og birgjar þar sem hætta er á sniðgöngu varðandi félagafrelsi og sameiginlega kjarasamningagerð
408-1
Rekstur og birgjar þar sem verulega hætta getur verið á barnaþrælkun
409-1
Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á nauðungar- eða skylduvinnu
410-1
Starfsmenn í öryggisgæslu sem fá þjálfun í stefnu eða verklagsreglum í mannréttindamálum
411-1
Brotatilvik sem fela í sér réttindi frumbyggja
412-1
Rekstur sem hefur verið rýndur eða áhrifametinn með hliðsjón af mannréttindum
412-2
Þjálfun starfsmanna í stefnum eða verklagsreglum um mannréttindi
412-3
Samkomulag og samningar um verulegar fjárfestingar og samningar sem fela í sér mannréttindaákvæði eða hafa verið skimaðir með hliðsjón af mannréttindamálum
413-1
Rekstur með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og þróunaráætlanir
413-2
Rekstur sem hefur umtalsverð, raunveruleg og möguleg neikvæð áhrif á nærsamfélagið
414-1
Nýir birgjar sem voru skimaðir á grundvelli félagslegra viðmiða
414-2
Neikvæð félagsleg áhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til
415-1
Framlag til stjórnmála
416-1
Mat á heilsu- og öryggisáhrifum vöru- og þjónustuflokka
416-2
Atvik þar sem ekki var farið eftir reglum og varða vöru og þjónustu sem hefur áhrif á heilsu og öryggi
417-1
Kröfur til upplýsinga og merkinga á vörum og þjónustu
417-2
Atvik þar sem ekki er farið eftir reglum sem varða upplýsingar og merkingar vöru og þjónustu
417-3
Atvik við markaðssetningu þar sem ekki er farið eftir reglum
418-1
Rökstuddar kvartanir varðandi brot á persónuvernd viðskiptavina og tap á gögnum þeirra
419-1
Ekki farið að lögum og reglum á félagslegum og efnahagslegum sviðum